0
0,00 
0 items

Brak produktów w koszyku.

Przejdź do sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTYWATORFINANSOWY.PL

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Takiled Dagmara Delikat z siedzibą w Przeworsku za pośrednictwem sklepu internetowego motywatorfinansowy.pl (zwanego w dalszej części: „Sklepem Internetowym”).

§ 1 Definicje

Strona Internetowa lub Sklep – oznacza stronę internetową pod którą sprzedawca prowadzi sklep w domenie motywatorfinansowy.pl

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta w sklepie.

Klient – oznacza podmiot na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Login – oznacza indywidualną nazwę klienta nadaną przez sprzedawcę. Składa się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych. Wraz z hasłem wymagane jest do zalogowania się do konta klienta w sklepie.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca – oznacza Takiled Dagmara Delikat z siedzibą w 37-200 Przeworsk, ul. os. Jana III Sobieskiego 44, NIP: 7941785451, będącą jednocześnie właścicielem sklepu.

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające klientowi lub sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w regulaminie między klientem a sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny, logotypów, grafik, treści zamieszczanych na stronie internetowej sklepu należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z regulaminem oraz za zgodą sprzedawcy.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, urządzeń oraz połączeń internetowych.

3. Sprzedawca używa “cookies”, które podczas korzystania ze sklepu zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia klienta. Użycie “cookies” ma na celu poprawne działanie sklepu. Nie powoduje to zmian w urządzeniach końcowych klientów ani w oprogramowaniu. Klient może wyłączyć „cookies” w przeglądarce. Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w sklepie oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie przez klienta konta poczty elektronicznej.

5. W celu korzystania z treści cyfrowych klient powinien posiadać sprzęt umożliwiający otwarcie plików w formacie .pdf.

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione. Klient powinien stosować właściwe środki ochrony, które zminimalizują wskazane zagrożenia. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i inne chroniące tożsamość podczas korzystania z sieci Internet. Sklep nigdy nie zwraca się z prośbą o udostępnienie haseł do konta klienta lub konta poczty elektronicznej lub konta bankowości elektronicznej.

7. Zakazuje się wykorzystywania zasobów sklepu w celu prowadzenia przez klienta działalności naruszającej interes sprzedawcy.

§ 3 Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z wyjątkiem czasowych wyłączeń strony przez sprzedawcę w celu prac modernizacyjnych.

2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego, dokonuje zamówienia wybierając produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie produktu do zamówienia następuje przez wybór “dodaj do koszyka” przy danym produkcie prezentowanym w sklepie. Klient po skompletowaniu całości zamówienia, składa w “koszyku” zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawcy wybierając “przejdź do kasy”, a następnie “kupuję i płacę”. Przed wysyłką zamówienia klient jest informowany o łącznej cenie.

3. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa sprzedaży.

4. Po zawarciu umowy sprzedaży oraz po opłaceniu zamówienia przez klienta sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej odnośnik do pobrania produktu cyfrowego.

5. Klient, który utworzył konto w sklepie ma możliwość pobrania produktu cyfrowego ze strony sklepu. Pliki dostępne są w zakładce Moje Konto/Pliki do pobrania.

§ 4 Płatności

1. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.

2. Klient dokonuje płatności za zamówienie za pośrednictwem przelewu bankowego poprzez zewnętrzny system płatności tpay.com obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu przez klienta procesu składania zamówienia w sklepie oraz po otrzymaniu z systemu tpay.com informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności.

3. Brak opłacenia zamówienia przez klienta w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia skutkuje rozwiązaniem umowy sprzedaży oraz brakiem dostępu do produktu cyfrowego lub do pobrania produktu cyfrowego.

§ 5 Reklamacje

1. Klient może zgłosić sprzedawcy reklamację. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres motywatorfinansowy(at)gmail.com [(at) należy zamienić na @]. W zgłoszeniu reklamacyjnym klient powinien zawrzeć opis problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamacje i udzieli klientowi odpowiedzi.

2. Sprzedawca umożliwia klientowi będącemu konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin.

§ 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży i nie pobrał pliku cyfrowego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w polityce prywatności.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym momencie ze sklepu.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

3. Sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (np. Rzecznik Praw Konsumenta, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej).

4. ODR – Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie sklepu. Sprzedawca poinformuje klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o zmianie regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.08.2020 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Korzystając z naszych usług (Takiled Dagmara Delikat z siedzibą w 37-200 Przeworsk, ul. os. Jana III Sobieskiego 44, NIP: 7941785451, zwany dalej Takiled), powierzają nam Państwo swoje informacje. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią.
Administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych zleceniodawcy pozyskanych do celów administracyjnych jest Takiled. Takiled na mocy stosownych przepisów prawnych (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) ma obowiązek stosowania się do ich postanowień.
Takiled zbiera tylko podstawowe dane osobowe, dostarczane przez Klientów. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, adres. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może uniemożliwić świadczenie usługi. Takiled pobiera dane bezpośrednio od Klienta. Przetwarzamy dane i administrujemy je w celu: obsługi zleceń, rozliczania z klientem, informowania o zmianach w Regulaminie, komunikacji e-mail. Nie pobieramy danych, które nie są nam niezbędne do świadczenia usług. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym np. sądom lub organom ścigania.
Zgodnie z RODO, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji administratora danych mamy obowiązek usunąć lub zwrócić wszelkie dane osobowe oraz usunąć kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
W dowolnym momencie Klient może skorzystać z umożliwienia dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub skorzystania z innych praw wymienionych poniżej. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli chcą Państwo wnieść skargę do organu zajmującego się przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt.

Klientom przysługuje prawo: dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, sprostowania danych.
Data wejścia w życie: 6.8.2020 r.


Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje. Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Podczas przeglądania naszej witryny, będziemy zbierać następujące informacje:
Przeglądane produkty: użyjemy tych informacji, aby na przykład pokazać ci ostatnio oglądane produkty
Lokalizacja, adres IP i przeglądarka: użyjemy tych danych do oszacowania podatków i kosztów wysyłki
Będziemy również używać plików cookie do śledzenia zawartości koszyka podczas przeglądania naszej witryny.
Gdy kupujesz w naszym sklepie, poprosimy cię o podanie informacji zawierających imię i nazwisko, adresy płatności, e-mail i opcjonalne dane konta: nazwa użytkownika i hasło. Będziemy wykorzystywać te informacje w poniższych celach:
Przesyłanie informacji o twoim koncie i zamówieniach
Odpowiadanie na twoje zgłoszenia, w tym zwroty i reklamacje
Procesowanie płatności i zapobieganie oszustwom
Założenie konta w naszym sklepie
Ulepszanie oferty sklepu
Jeśli utworzysz konto, zachowamy twoje imię i nazwisko, adres, e-mail, które będą wykorzystane przy składaniu następnych zamówień.
Członkowie naszego zespołu mają dostęp do informacji, które nam podajesz. Np. administratorzy i obsługa sklepu mają dostęp do:
Szczegóły zamówień, takie jak kupione pozycje, data zamówienia
Informacje o klientach, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail.
Nasz zespół ma dostęp do tych informacji, aby obsługiwać zamówienia, zwroty oraz oferować wsparcie.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres e-mail: motywatorfinansowy(at)gmail.com [(at) należy zamienić na @].